logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

เป็นหน่วยงานหลักในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ที่ราชพัสดุ และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา 

ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐของรัฐตามกฎหมายเวนคืน
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่แนวเขตการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ราชพัสดุ
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

การใช้ประโยชน์ในราชการ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศุนย์บ้านพักข้าราชการ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดการพัฒนาและจัดหาประโยชน์
 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน
 • การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ
 • การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ปฎิบัติงานสารบรรณ และธุรการ ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ จัดทำสัญญาเช่าทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 • เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่าง
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายกำหนด
 • พัฒนาการประเมินอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมาตรฐาน ยอมรับเชื่อถือได้ ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบ

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา 

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

2 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 960 ครั้ง