logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พืินที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มกราคม 2566
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 มกราคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  26 ธันวาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
  9 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยูู่อาศัย ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.417 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
  20 กันยายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก
  20 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหยะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ
  6 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  13 ตุลาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
  18 กันยายน 2557
 • สอบราคางานจ้างเหมางานระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  5 มกราคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างป้อมยาม สำนักงานธนารักษ์พิ้้นที่ฉะเชิงเทรา
  5 มกราคม 2557